BRL SIKB –serie

Wat zijn de BRL SIKB schema’s?

Sinds 1999 zijn “intermediairs” op de werkgebieden ‘bodem, waterbodems, water alsook grondwater’ voorzien van protocollen en Proces-Beoordelingsrichtlijnen komend vanuit het Kwalibo traject van de overheid. Deze (water)bodem procescertificatieschema’s zijn onder gebracht bij de SIKB te Gouda. Al deze richtlijnen zijn gebaseerd op de kwaliteitmanagement elementen van de ISO 9000 en men maakt verplicht gebruik van in de richtlijn vermelde protocollen. Een BRL SIKB gecertificeerd systeem is altijd gebaseerd op een gecertificeerd ISO 9001:2000 systeem. Het initiatief voor deze regeling is gekomen vanuit de branche en het Ministerie VROM met als doel de handelingen met de bodem/water: planmatig, gestructureerd, betrouwbaar en representatief te laten plaatsvinden. De schema’s bestaan uit een schema gericht op een bepaalde aactiviteit (bijv bodemonderzoek) en hiermee samenhangende protocollen waarbij de werkzaamheden in het veld worden voorzien van uitvoeringcriteria.

Kwalibo wetgeving is in oktober 2006 gepubliceerd in de StaatsCourant en na overgangsregeling van kracht per 1 juli 2007. Per juli 2008 is besluit Bodemkwaliteit van kracht als opvolger van Kwalibo en deze verplicht intermediairs erkend te zijn en werkzaamheden onder procescertificaat uit te voeren. De procescertificaten worden volgens “procedure aanvraag erkenning” erkend door Ministerie VROM (zie website www.senternovem.nl onder Bodemplus). Daarnaast is het onder Kwalibo verplicht om de relevante buitenmedewerkers voor BRL SIKB 1000, 2000 e/o 6000 op basis van persoonsregistratie (geen certificatie) te erkennen en publiekelijk kenbaar te maken.

LRQA is voor BRL SIKB schema’s met referentie C278 bij de Raad van Accreditatie geaccrediteerd (Nederlands certificatieschema). Ook is Lloyd’s voor de Belgische markt voor Achillis ( de tegenhanger van BRL SIKB op de Belgische markt) actief. Erkenning Bodemkwaliteit (Kwalibo): LRQA is door het Ministerie VROM erkend voor BRL SIKB 1000, 2000, 6000 en 7000 voor onbepaalde tijd. Naast de genoemde BRL-en is Lloyd’s ook actief in de ondersteuning van overheden bij de invoering en implementatie van de BRL normbladen 8001 en 8002. Deze normbladen bieden bevoegde overheden een toetsingskader voor hun bodembeleid en werkzaamheden. Dit aan belangrijke partij in de keten die niet vergeten mag worden.

Wie gebruiken de BRL SIKB schema’s?

LRQA is actief voor de “intermediairs” als: ingenieurs- e/o onderzoeksburo’s, overheden, grondbanken en aannemers / bodemsaneerders. Alle organisaties die werkzaam zijn in of met de bodem / het water / waterbodem / slib / secundaire grondstoffen / partijkeuringen moeten deze schema’s toepassen. Voor bijna alle gevallen geldt dat u zonder deze certificering geen werkzaamheden  mag uitvoeren volgens de wetgeving (Bodem).

Voordelen van SC certificatie door LRQA

 • LRQA is vanaf het begin van de ontwikkeling van de bodem/water/grondstof onderzoek en saneringsschema’s binnen Nederland betrokken geweest bij de opzet en uitvoering hiervan;
 • uw vaste auditors komen uit uw sector en spreken uw taal, zij werken al jaren met deze materie en komen zelf uit de werkpraktijk;
 • onze methodiek in de audits ondersteunt u om uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren binnen de wettelijk gestelde kaders en u bewust te maken van risico’s.
 • onze uitgebreide assessorgroep maakt het integreren van deze audits met schema’s als VCA, ISO 9001:2000, SC (asbest) of bijvoorbeeld SVS 007 zeer goed mogelijk.

LRQA dienstverlening

 • Certificatie- wij bieden BRL SIKB certificatie aan, waar nodig in combinatie met andere normen.
 • Opzetten, ondersteunen en toetsen bij overheden van de invoering conform 8001 en 8002 is eveneens een van onze dienstverleningen.

LRQA dienstverlening

 • Ondersteuning - Opzetten, ondersteunen en toetsen bij overheden van de invoering conform 8001 en 8002 is een van onze dienstverleningen.

Waarom LRQA Certificering?

 • Wereldwijd erkend en bekend
 • Onafhankelijk en toonaangevend
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Geïntegreerde audits mogelijk
 • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
 • Meer dan 180 auditors inzetbaar
 • LRQA is onderdeel van Lloyd's Register