ISO/ DIS 9001 - Wat verandert er en wat betekent dat voor u?

Een nieuwe concept-versie van ISO 9001 is verschenen. Deze zogenaamde DIS-versie betekent dat alle huidige en toekomstige gebruikers toegang kunnen krijgen tot de voorgestelde wijzigingen. Dit kan worden opgevat als het officieuze begin van het overgangsproces waar alle gecertificeerde organisaties mee te maken krijgen.

Wat is nieuw?

De grootste verandering in de ISO/DIS 9001 is de invoering van de High Level Structure (HLS). Deze nieuwe opbouw van 10 paragrafen gaat gelden voor alle normen voor managementsystemen (zoals ISO 14001 en de opvolger van OHSAS 18001). De subparagrafen, definities en formuleringen zijn zoveel mogelijk gelijk.

Belangrijke nieuwe bepalingen in ISO/DIS 9001 omvatten onder andere:

 • Inzicht is vereist in de organisatorische (interne en externe) context en in de behoeften en verwachtingen van belanghebbendenkennis (artikel 7)
 • Eisen aan kennismanagement
 • Beheersing van extern geleverde producten en diensten (inkoop en outsourcing)
 • Risicomanagement 

Wat verandert er verder?

Er zijn onderdelen in de norm die niet nieuw zijn, maar wel zijn gewijzigd of nader omschreven. Relevante wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

 • Er komt meer nadruk op de actieve betrokkenheid van het topmanagement
 • De beheersing van veranderingen (management of change)
 • Meer nadruk op de prestaties van het managementsysteem
 • De eisen aan de directiebeoordeling
 • Meer nadruk op de procesaanpak 
Clausule:  Title Item Wat voor wijzigingen?
1: Scope - Toepassingsgebied -
2: Normatieve Referenties - Referenties naar andere normen Deze worden gezien als eisen (geen invulling in de ISO 9001 DIS)
3: Termen en Definities - Termen en definities

Uitbreiding van definities

4: Context van de organisatie - Context van de organisatie Paragraaf met geheel nieuwe eisen
5: Leiderschap - Verantwoordelijkheden van het management 
- Kwaliteitsbeleid  
- Rollen & verantwoordelijkheden
Meer focus op managementverantwoordelijkheid, 
Kwaliteit moet geïntegreerd zijn in alle businessprocessen 
Kwaliteitsbeleid moet aansluiten op de strategische richting van de organisatie
6: Planning - Risico’s en Kansen 
- Planning van veranderingen
Nieuwe eisen 
Meer diepgang en focus
7: Ondersteunende processen - Kennis 
- Gedocumenteerde Informatie
Nieuwe eisen 
Nieuwe eisen
8: Uitvoering - Uitbesteding 
- Ontwerp&Ontwikkeling 
After sales activiteiten 
Nieuwe eisen 
Eisen meer expliciet 
Meer focus
9: Evaluatie van Prestaties - Prestatie Indicatoren 
- Directiebeoordeling
Meer focus op risico’s en  kansen 
Meer toegespitst
10: Verbeteren Continu verbeteren Verduidelijking van aanpak en structuur 
‘Preventieve maatregelen’ is er uit

Wat betekent de nieuwe norm in de praktijk?

De gevolgen van deze veranderingen in ISO/DIS 9001 zal voor iedere organisatie anders zijn. Dat hangt onder andere af van de volwassenheid van het bestaande managementsysteem, certificering voor andere managementsystemen (zoals arbeidsomstandigheden: OHSAS 18001 of milieu: ISO 14001) en de huidige wijze waarop organisaties hun risico’s identificeren en beheersen.

 Plaatje-context HLS 500px 2

Welke stappen kunt u zetten?

Lloyd's Register adviseert u om de volgende stappen te ondernemen om uw kwaliteitsmanagementsysteem aan te passen aan de nieuwe ISO 9001:

 • Start met de DIS-versie en focus op de gebieden die volledig nieuw of bijgesteld zijn. Dit zijn de gebieden die zouden kunnen worden opgenomen in een ‘Overgangsschema’. Zorg er ook voor dat kwaliteitsmanagers en interne auditors de wijzigingen en verschillen met de oude normen kennen en begrijpen. Wij bieden hier speciale trainingen en workshops voor aan:   
  • Transitietraining naar ISO 9001: 2015  (1 dag)
  • Workshop ISO/DIS 9001: 2014 (0,5 dag)
  • Workshop ISO/CD 14001:2014  (0,5 dag)
 • Ga in overleg met uw contactpersoon of auditor van Lloyd's Register over gewenste trainingen en/of laat zo nodig een gap-analyse uitvoeren om de nieuwe norm te leren kennen, te interpreteren en toe te passen voor uw organisatie.
 • Stel een formeel overgangsplan vast en betrek het topmanagement vanaf het begin in de noodzakelijke veranderingen

Downloads

Download onze handige infographics om goed voorbereid te zijn op aankomende wijzigingen en de stappen die u kunt nemen: 

Overgangsplan IAF en ISO

Om normgebruikers en andere organisaties te helpen met de voorbereidingen op de komst van de nieuwe norm heeft het IAF (International Accreditation Forum) tezamen met de communicatiegroep van de betreffende ISO-commissie een voorlopig overgangsplan opgesteld. Dit plan zal door de IAF tijdens haar jaarlijkse vergadering in oktober 2014 waarschijnlijk formeel worden bekrachtigd. Vanaf maart 2017 mag alleen nog geaccrediteerde certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015. Tussen september 2015 en maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen, maar ook de geldigheid van zo’n certificaat vervalt per september 2018.

Meer informatie

Hebt u vragen, wilt u meer informatie neem dan contact op met Lloyd's Register of met uw vaste contactpersoon.