FSSC 22000 versie 3:2013 gepubliceerd

FSSC is hernieuwd ‘ge-benchmarked’ tegen de FGSI-issue 6 eisen en recentelijk goedgekeurd. De naam van de nieuwe versie luidt nu: FSSC 22000 versie 3.  Deze goedkeuring vereiste echter wel een aantal aanpassingen binnen de FSSC eisen zoals vastgelegd in Part 1 t/m 4.

Belangrijke normwijzigingen

De volgende wijzigingen zijn van toepassing: 

 • In Part 1 is onder Appendix 1a de eis voor een overzicht van wet- & regelgeving komen te vervallen. 
  Interpretatie: De ‘inventory’ wordt nog wel steeds gevraagd onder Hoofdstuk 3 van de Part1 maar dat betreft de Guidance en is dus niet langer een normeis. Binnen ISO 22000 wordt echter nog wel steeds op meerdere plaatsen van de organisatie vereist dat ze de eisen vanuit wet-& regelgeving heeft geïdentificeerd (o.a. bij specificaties grondstoffen en eindproducten alsmede bij de vaststelling van PRP’s en kritische limieten). 
 • In Part 1 is onder Appendix 1a een tweetal nieuwe eisen opgenomen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de GFSI over het voldoen van specificaties aan wettelijk eisen en analyses conform 17025. 
  Interpretatie:  Dit is feitelijk niet anders dan de eis die reeds in ISO 22000 staat onder 7.3.3.1&7.3.3.2 (The organization shall identify statutory and regulatory food safety requirements….). Verder dienen organisaties een systeem te implementeren om zeker te stellen dat er waar nodig analyse op basis van ISO 17025 of gelijkwaardig plaatsvindt van ‘inputs’ voor zover dit betrekking heeft op de voedselveiligheid. Binnen de GFSI worden hierbij als input o.a. water en feed genoemd. Vrij vertaald moet er een analyseprogramma zijn dat aantoont dat o.a.  inkomende grondstoffen en hulpstoffen voldoen aan de voedselveiligheidseisen vanuit wet-& regelgeving.  
 • In Part 1 en Part 2 staan nu de mogelijkheid van audits op het kantoor van de certificerende instantie en bij gecertificeerde klanten vermeld. Bij Lloyd's Register zullen dus risico-gebaseerd, kantooraudits gaan plaatsvinden door FSSC en tevens bestaat er de mogelijkheid dat FSSC zal gaan auditten bij (door Lloyd's Register) gecertificeerde bedrijven (parallel audits);  
 • In Part 1 stond altijd reeds de eis opgenomen dat gecertificeerde organisaties de CI moeten waarschuwen: “in the event that the organization becomes aware of legal proceedings with respect to product safety or legality, or in the event of a product recall.”  Deze eis is in Part 2 nu nader gespecificeerd tot binnen 3 werkdagen. 

Auditaanpak

FSSC vereist nu dat Lloyd's Register in haar rapporten bij iedere audit laat zien dat de gecertificeerde organisatie aan alle normeisen voldoet. 

Als gevolg van deze eis is de rapportage uitgebreid. Er is echter nog steeds sprake van systeemcertificatie en dus ook verschil in de auditduur van een tussentijdse- danwel een certificatie-audit. FSSC wordt dus geen 2e BRC of IFS audit maar zal zich bij tussentijdse audits met name focussen op:   

 • Klachten over de voedselveiligheid vanuit het bevoegd gezag (VWA, COKZ, etc..);  
 • Wijzigingen (wet- & regelgeving, processen, grondstoffen, verpakkingsmaterialen, etc..);  
 • Effectiviteit van het systeem (verificatie & review, realisatie beleid & doelstellingen, verslagen bijeenkomsten food safety team, ….)

Op basis hiervan zal moeten worden beoordeeld en vastgelegd in het rapport of het bedrijf de wijzigingen adequaat heeft opgepakt ( bijv. wijziging in PRP, risicoanalyse en/of HACCP plan). Door middel van het nemen van representatieve steekproeven van activiteiten, productlijnen en –categorieën zal er worden gekeken naar de effectiviteit van het systeem. 

Groei aantal certificaten

De groei van het aantal FSCC certificaten zet wereldwijd onverminderd voort en is de 5000 inmiddels ruim gepasseerd. 

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Thomas Zwiers via 010 2018 476 of via mail: helpdesk@lrqa.nl