De 7 MVO Thema's en gerelateerde normen

Thema's en normen MVO

Er zijn vele kernwaarden en begrippen in bedrijfsvoeringen die vallen onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze komen dan ook regelmatig terug in diverse uitingen en werpen vaak de vraag op of het nu wel of niet onder MVO valt. Enkele begrippen  die onder de paraplu van MVO vallen staan hieronder vermeld. 

MVO paraplu

Duidelijk is dat er per thema reeds normen aanwezig zijn die, door toetsing van het managementsysteem van het bedrijf tegen het kader van de norm, reeds MVO indicatoren in beeld brengen en zo performance aantoonbaar maakt. Om een beeld te krijgen van het MVO gehalte van deze normen zijn deze per thema hieronder kort weergegeven. Veelal is het zo dat diverse bedrijven, bewust dan wel onbewust, al duurzaam ondernemen. Een goed voorbeeld hiervan is een 80 jarig familiebedrijf die gedurende haar bestaan al voor meerdere generaties in haar directe omgeving werkgelegenheid biedt. Er zijn ook bedrijven die, vanwege vragen uit de markt van belanghebbenden of interne drijfveren, inmiddels al gekozen hebben zich aantoonbaar te maken op deelgebieden van MVO middels certificering van haar management systeem. 

Wat zie je nu om je heen? 

Zoals gezegd zijn er bedrijven waarvan hun managementsysteem tegen specifieke normen gecertificeerd zijn. Echter zijn er meerdere manieren voor bedrijven om blijk te geven van haar performance, en wat haar belanghebbenden van haar mogen verwachten. Dit kan zowel op managementniveau als op productniveau, en kan op diverse manieren ingevuld zijn. Zie hieronder de zaken die we nu om ons heen tegen komen in de markt.

Wat zijn hiervan de belangrijkste kenmerken?

Waarom kiest men hiervoor en wat zijn nu de belangrijkste kenmerken hiervan. Hieronder is een kort overzicht gegevens van de belangrijkste kenmerken en verschillen.

Belangrijkste kenmerken MVO

Eigen verklaring: Toetsing is een momentopname en is door het bedrijf zelf uitgevoerd. Hiervoor kunnen extern opgestelde richtlijnen dienen als checklist of leidraad waartegen gerapporteerd wordt.

Certificaat: Toetsing door externe partij uitgevoerd tegen geldende certificatie norm, waarbij verbeterpunten middels managementsysteem en PDCA cirkel geborgd worden.

Keurmerk: Is een externe toetsing veelal op productniveau, waarbij systeem van uitvoering getoetst wordt tegen voorgeschreven werkwijzen en vereiste uitkomsten.

Scan: Toetsing is een momentopname van in bedrijf aanwezige werkwijze, kennis, kunde en performance tegen beoogde richtlijn of norm.

Eigen kenmerken 
Duidelijk is dat iedere toetsing haar eigen kenmerken heeft, en dat zij zodoende verschillende bedrijfsdoelen en/of vragen van belanghebbenden kan dienen.

Lloyd’s Register kan met haar diverse business streams op diverse terreinen, zowel nationaal als internationaal, deze toetsingen uitvoeren.

Table image Arbeid
Table image Beheersen en verbeteren milieu-impact
Table image Energie
Arbeidsomstandigheden, kinderarbeid
en mensenrechten
Beheersen en verbeter van milieu-impact Beheersen van energiegebruik
Table image Veilig werken
Table image Stakeholders
Table image Voedselveiligheid
Veilig werken Stakeholders  Voedselveiligheid

Op deelgebieden van MVO worden bedrijven reeds getoetst tegen gewenste of vereiste normen en wordt het voldoen hieraan middels certificatie aantoonbaar gemaakt. Dit brengt veelal met zich mee dat bedrijven hun management systeem hierop al hebben ingericht, en dat zij de belangrijkste indicatoren hiervan gekoppeld hebben aan doelstellingen, verbeterpunten en acties t.b.v. gewenste performance en/of risicoborging. Dit maakt dat bedrijven, meer of minder bewust, al op MVO gebied acteren en dat dit een goede basis is om de huidige status en het gewenste ambitieniveau op MVO gebied inzichtelijk te maken middels toepassing van de 7 thema’s van het MVO Framework.

De 7 thema’s van MVO zijn:

1. Bestuur en Organisatie

Bestuur en organisatie

Een ISO 9001 certificering laat zien dat het bedrijf voldoet aan internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 is in de internationale communicatie rond kwaliteit en certificering de oplossing bij uitstek geworden voor meer dan een half miljoen organisaties in ongeveer 150 landen en economieën.

2. Mensenrechten

Mensenrechten

De SA 8000 is de internationaal meest gekende norm op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De norm is ontwikkeld door Social Accountability International (SAI) en is een standaard die helpt bij het tot stand brengen en het garanderen van eerlijke en fatsoenlijke werkomstandigheden in de gehele productieketen. 

3. Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

De ISO 45001 is een managementsysteem voor gezond en veilig werken. Daar deze norm gebaseerd is op de High Level Structure, net als de ISO 9001 en de ISO 14001 normen, is er een vereenvoudigde integratie mogelijk met deze andere managementsystemen. Zodoende beschikken bedrijven over een betere mogelijkheid om het veiligheid- en gezondheidsmanagement met deze managementdisciplines te integreren. 

De VCA is de afkorting voor VGM Checklist Aannemers en oorspronkelijk afkomstig uit de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op de “best practices” binnen deze industrie. VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers buiten de (petro)chemische industrie op voorwaarde dat aan alle eisen, voortkomend uit dat systeem, wordt voldaan.

4. Eerlijk Zaken doen

Eerlijk Zaken doen

De SIO standaard voorziet in een managementsysteem en randvoorwaarden, waaraan bedrijven of organisaties dienen te voldoen, en er zo in voorzien dat zij aantoonbaar kunnen maken dat zij integer ondernemen.

5. Consumenten aangelegenheden

Consumenten aangelegenheden

De ISO 22000 standaard omvat eisen voor voedselveiligheid. De ISO 22000 omvat alleen eisen voor voedselveiligheid, terwijl ISO 9001 veel breder de kwaliteit van dienstverlening en continue verbetering onderzoekt. De structuur van de standaard is gelijk aan die van standaarden als ISO 9001 en ISO 14001 wat een integratie van deze normen in één managementsysteem eenvoudig maakt.

Hiermee is het mogelijk om een "risk based management system" op te zetten. Tevens is de ISO 22000 vergaand vergelijkbaar met de nederlandse HACCP Criteria.

HKZ staat voor stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is de verzamelnaam voor een aantal normen die eisen stellen aan het kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector. Deze normen omvatten alle eisen van ISO 9001. Aanvullend zijn per sector specifieke eisen opgenomen. Voor de branches Gehandicaptenzorg en Thuiszorg, Verzorgingshuizen en Verpleeghuizen (TV&V) is certificatie in drie stappen mogelijk (opstapcertificatie).

6. Milieu

Milieu

De ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu management system. Deze norm helpt bedrijven om milieu risico’s te identificeren, prioritiseren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering. 

De ISO 50001 stelt de organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen, doelstellingen, processen en actieplannen vast te stellen om de beleidsverplichtingen te realiseren en de benodigde maatregelen te treffen om de prestaties te verbeteren, rekening houdend met wettelijke eisen. 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Ontwikkeling van de gemeenschap

De AA1000 Standaard verbindt organisatorische waarden met organisatie-doelen en met de beoordeling van organisatorische prestaties. Hierdoor koppelt AA1000 sociale en ethische vraagstukken met de strategie en bedrijfsvoering. In de standaard is er centrale aandacht voor de (aantoonbare) betrokkenheid van een organisatie bij haar belanghebbenden (stakeholders). 

De AA1000 is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van sociale en ethische verantwoording, beoordeling en verslaglegging. Het is geen auditeerbare standaard maar het biedt organisaties een systematisch raamwerk om bewust en transparant om te gaan met vraagstukken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie over deze en andere normen en de mogelijkheden die Lloyd's Register hierbij kan invullen voor bedrijven, kunt u onze website raadplegen of doorklikken op bovenvermelde normen.

7 cirkels organisatie MVO


Duidelijk is dat er per thema reeds normen aanwezig zijn die, door toetsing van het managementsysteem van het bedrijf tegen het kader van de norm, reeds MVO indicatoren in beeld brengen en zo performance aantoonbaar maakt.