Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHZ)

SNHZ-toetsing

Lloyd’s Register (LRQA Business Improvement Services) is door de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHZ) geselecteerd om de beoordeling van Herstellingsoorden en Zorghotels uit te voeren en natuurlijk, bij gebleken conformiteit met het vastgestelde toetsingskader, het keurmerk “Erkend Zorghotel” te mogen uitreiken.
LRQA Business Improvement Services (BIS) is onderdeel van de Lloyd's Register Group. BIS helpt organisaties en bedrijven bij het managen van (kwaliteits-) managementsystemen om risico’s t.a.v. de huidige en toekomstige prestaties van organisaties te verbeteren en te beschermen.
De Lloyd's Register Group biedt onafhankelijke diensten aan om de veiligheid van leven, eigendom en het milieu te verbeteren en zo te zorgen voor een veilige, verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

Hoe werkt LRQA?

Onze unieke aanpak van audits assessments leggen we de focus op meer dan beoordeling, namelijk het aanbieden van onafhankelijke assessments die verbonden zijn aan de strategische doelstellingen met als doel om u meer zekerheid te geven.
Naast toetsingen levert LRQA een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van normen en de daaraan gerelateerde richtlijnen op het gebied van managementsystemen en conformiteitsbeoordelingen wereldwijd. Ook voor de SNHZ zal LRQA een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Keurmerk.
LRQA heeft vele jaren ervaring in het toetsen van normen. Het toekennen van de label “Erkend Zorghotel” wordt bepaald aan de hand van de resultaten van een onafhankelijk beoordeling (audit) door LRQA, beoordelingsbureau met een landelijke spreiding.

Wie voeren de audits uit?

De assessoren van LRQA BIS beschikken over uitgebreide kennis op vrijwel alle onderdelen van zorg- en welzijn waardoor zij goed begrijpen wat er speelt binnen zorghotels en herstellingsoorden. Door het combineren van inhoudelijke kennis met inzicht in uw systemen en processen, zorgen wij ervoor dat uw managementsystemen zorgvuldig, onafhankelijk en professioneel getoetst worden. De jarenlange ervaring van onze assessors op het gebied van managementsystemen en de toetsing daarvan, garandeert onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Hoe verloopt de LRQA-beoordeling?


Een Erkend Zorghotel is een zorghotel dat voldoet aan hoogwaardige kwaliteitseisen voor veiligheid en zorg, gastvrijheid en comfort. Uw klant weet dan dat u zij/hij in goede handen is. De LRQA-beoordeling (vakterm is “audit”) is een voorwaarde om aan te kunnen sluiten bij SNHZ en het label “Erkend Zorghotel” te ontvangen.

Hieronder vindt u de uitleg van het beoordelingstraject.

Speerpunten in de beoordeling zijn: de kwaliteit, aanbod en beschikbaarheid van de zorg, de hotelkamers en faciliteiten, de werkprocessen, veiligheid en hygiëne. Ook wordt er gekeken in welke mate het hotel daadwerkelijk gericht is op de herstellende gast. Alleen zorghotels die een voldoende scoren op elk van deze gebieden mogen het kwaliteitslabel “Erkend Zorghotel” voeren.

Door de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHZ) is een toetsingskader en een auditprocedure opgesteld. De LRQA-beoordeling is een instrument om de kwaliteit van de geleverde zorg, de aanwezige faciliteiten, de werkprocessen, samenwerkingsovereenkomsten en patiëntveiligheid inzichtelijk te maken. SNHZ heeft de LRQA-beoordeling opgenomen als een van de selectiecriteria om toe te kunnen treden tot de stichting. Met deze beoordeling beoogt SNHZ de kwaliteit van de aangesloten zorghotels/ herstellingsoorden te beheersen en verder te verbeteren.

De LRQA-beoordeling bestaat uit een schriftelijke en een praktijktoets.

Schriftelijke toets (Fase 1)

Voor de schriftelijke toets wordt het zorghotel/ herstellingsoord verzocht een vragenlijst in te vullen en een aantal documenten toe te sturen aan de assessor. Deze beoordeelt de ingevulde vragenlijst en documenten op volledigheid, correctheid, geldigheid en validiteit. Bij een positief resultaat kan de beoordeling in de praktijk plaatsvinden.

Praktijktoets (Fase 2)

De praktijktoets wordt bij het zorghotel/ herstellingsoord op locatie uitgevoerd door middel van interviews en verificaties in de praktijk (audits) door de assessor. Aan het eind van de praktijktoets zal er een auditrapport worden opgesteld en besproken met de contactpersoon. Indien de praktijk voldoet aan de voorwaarden, brengt LRQA een positief advies uit aan het bestuur.

Certificaat

Als het bestuur het advies van LRQA overneemt, ontvangt het zorghotel het predicaat “Erkend Zorghotel”. Het SNHZ-certificaat is 2 jaar geldig.

Tekortkomingen


Indien de praktijktoets (nog) onvoldoende aan genoemde voorwaarden voldoet, met een maximum van 5 tekortkomingen, dan geeft de assessor van LRQA een negatief advies aan het bestuur van SNHZ en wordt er geen certificaat toegekend.
Het herstellingsoord/zorghotel heeft dan 3 maanden de tijd om corrigerende maatregelen te treffen en bewijs van de oplossing toe te sturen naar het auditbureau.

Goedkeurende verklaring


Om het certificaat “Erkend Zorghotel” te kunnen krijgen dient de organisatie minimaal 12 maanden actief te zijn als zorghotel. Is dit niet het geval, maar voldoet de organisatie wel aan de eisen van de schriftelijke toets, dan kan er een goedkeurende verklaring worden afgegeven en start de deelname aan SNHZ. Binnen 12 maanden dient het zorghotel het certificeringsproces af te ronden door middel van het met goed gevolg doorlopen van de praktijktoets.

Her-audit
Bij meer dan 5 tekortkomingen, kunnen heraudits plaatsvinden na 6 maanden. Hiervoor gelden bovenstaande tarieven.

Corrigerende maatregelen
Vervolgbezoeken en verificatie van corrigerende maatregelen kunnen worden doorbelast tegen het geldende uurtarief met een minimum van twee uur.

Aspirant lidmaatschap

Indien een herstellingsoord/zorghotel nog geen 12 maanden actief is als een herstellingsoord/zorghotel, maar wel aan alle andere eisen van de SNHZ-audit voldoet kan het herstellingsoord/zorghotel een goedkeurende verklaring aanvragen. In eerste instantie wordt alleen de schriftelijke toets uitgevoerd en in rekening gebracht. Indien aan alle criteria wordt voldaan geeft het auditbureau een positief advies voor aspirant lidmaatschap af aan het bestuur. Als het bestuur dit advies overneemt, maakt het auditbureau een goedkeurende verklaring op en stuurt deze naar het herstellingsoord/zorghotel. Binnen 12 maanden dient het herstellingsoord/zorghotel het certificatieproces af te ronden door middel van het met goed gevolg doorlopen van de praktijktoets.